REGULAMIN

§1. Postanowienia ogólne

 1. Strona internetowa dostępna pod adresem www.vox.pl prowadzona jest przez spółkę Meble VOX Spółka Akcyjna z siedzibą w Czerwonaku (62-004), przy ul. Gdyńskiej 143, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001059492, NIP: 7820021192, REGON: 631035843, zwana dalej: "VOX".

 2. Niniejszy Regulamin określa:
  1. zasady dokonywania zakupów towarów w sklepie internetowym dostępnym pod adresem www.vox.pl, tj. przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość;
  2. informacje na temat składania reklamacji i prawa odstąpienia;
  3. zasady  korzystania z aplikacji VOXBOX
  4. zasady zakładania konta - Moje konto - umożliwiającego logowanie do Sklepu Internetowego VOX  i korzystanie z aplikacji VOXBOX.
 3. Na potrzeby niniejszego Regulaminu wprowadza się następujące definicje:
  1. Klient – podmiot dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym VOX, który jest osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych albo osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną;
  2. Przedsiębiorca - osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
  3. Konsument – Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  4. Moderator – VOX lub inny podmiot wyraźnie wskazany przez VOX, który ma wgląd w komentarze i opinie na Stronie VOX i dokonuje ich moderacji;
  5. Moje konto – narzędzie administracyjne udostępniane na Stronie VOX, za pomocą którego Użytkownik/Klient może m.in.:
   1. zalogować się do Sklepu Internetowego VOX i mieć wgląd do swojej historii zakupów oraz mieć dostęp do aplikacji VOXBOX;
   2. kontrolować i zarządzać parametrami oraz zakresem usług/aplikacji, z których Użytkownik/Klient korzysta poprzez Stronę VOX;
   3. aktualizować, usuwać swoje dane udostępnione na Stronie VOX;
   4. wyrażać lub cofać zgodę na otrzymywanie informacji handlowych.
  6. Projekt – koncepcja aranżacji wnętrz, stworzona i zapisana (albo zmodyfikowana i zapisana) na Stronie VOX przez Użytkownika za pomocą narzędzia VOXBOX- dostępnego i opisanego na Stronie VOX - z wykorzystaniem udostępnionych przez VOX towarów;
  7. Rejestracja – założenie przez Użytkownika/Klienta indywidualnego konta na Stronie VOX zwanego Moje Konto; Użytkownicy/Klienci dokonują Rejestracji na Stronie Vox poprzez podanie adresu e-mail oraz hasła, 
  8. Sklep Internetowy VOX (także "Sklep") – sklep internetowy dostępny na Stronie VOX,
  9. Sprzedający – podmiot, który sprzedaje towar do Klienta: w przypadku sprzedaży mebli i artykułów dekoracyjnych oraz artykułów z kategorii ściany Sprzedającym jest Meble VOX Spółka Akcyjna z siedzibą w Czerwonaku (62-004), przy ul. Gdyńskiej 143, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001059492, NIP: 7820021192, REGON: 631035843, BDO: 000008016; w przypadku sprzedaży artykułów z kategorii drzwi, podłogi, Sprzedającym jest Składy VOX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Czerwonaku (62-004), przy ul. Gdyńskiej 143, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000560579, NIP: 7790016245, REGON: 630118366, BDO: 000008016;
  10. Strona VOX – strona internetowa zarejestrowana pod adresem: www.vox.pl, która jest prowadzona przez VOX i składa się z narzędzia VOXBOX oraz Sklepu Internetowego VOX;
  11. Ustawa – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. ze zm.;
  12. Użytkownik – to osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych korzystająca ze Strony VOX)
  13. VOXBOX - narzędzie dostępne na Stronie VOX służące do projektowania wnętrza; wykorzystując VOXBOX można m.in. zdefiniować powierzchnię pomieszczenia, ułożyć w nim artykuły wyposażenia wnętrz i wykonać wizualizację.
  14. dni robocze - dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  15. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. ze zm.
 4. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. ze zm. Ww. zgoda może zostać wyrażona przez Użytkownika/Klienta w trakcie dokonywania Rejestracji, jak i w każdym czasie po dokonaniu Rejestracji, a w szczególności podczas korzystania z Mojego Konta. Ww. zgoda udzielona przez Użytkownika/Klienta może być w każdym czasie przez niego cofnięta. Klient ma możliwość wyrażenia ww. zgody także podczas dokonywania zakupu w Sklepie Internetowym VOX.
 5. Korzystanie ze Strony VOX, w tym ze Sklepu Internetowego VOX, jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik/Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. - dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu;
  2. - funkcjonowanie jednej z poniższych przeglądarek internetowych: Internet Explorer w wersji 10.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i Cookies, Mozilla Firefox w wersji 16.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i Cookies, Opera w wersji 13 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i Cookies, Safari w wersji 5.1 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i Cookies.
    

 

§2. Warunki korzystania ze sklepu internetowego VOX

 1. Sklep Internetowy VOX działający pod adresem www.vox.pl jest prowadzony przez VOX wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i umożliwia zawieranie umów sprzedaży towarów przeznaczonych przez Sprzedawcę do sprzedaży za pośrednictwem Sklepu z wykorzystaniem sieci Internet. Wszelkie pytania i wnioski Klientów prosimy kierować do Działu Obsługi Klienta Sklepu Internetowego VOX pod adres e-mail informacja@vox.pl lub pod nr tel. +48 67 253 94 94  

 2. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego VOX Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
 3. Dostawy towarów zamawianych za pośrednictwem Sklepu Internetowego VOX są realizowane wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Podana na Stronie VOX wysokość cen poszczególnych towarów, obowiązująca w dniu złożenia przez Klienta zamówienia na te poszczególne towary, obowiązuje od dnia złożenia przez Klienta zamówienia do dnia jego realizacji.
 5. Wszystkie ceny podawane na Stronie VOX są wyrażone w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Ww. ceny nie zawierają kosztów transportu zamówionego towaru na miejsce jego doręczenia wskazane przez Klienta, koszty te Klient pokrywa dodatkowo.
 6. Sklep Internetowy VOX oferuje możliwość dokonania zakupu w jednym z następujących trybów:
  1. w trybie "Zwykłym" - tryb ten umożliwia dokonywanie zakupu towarów po dokonaniu uprzedniej rejestracji w Sklepie Internetowym VOX poprzez założenie Mojego Konta; podczas rejestracji Klient podaje następujące dane osobowe: imię i nazwisko,  adres, nr telefonu, adres e-mail, hasło, a w przypadku zakupu dokonywanego przez Klienta prowadzącego działalność gospodarczą, Klient podaje dane związane z prowadzoną przez niego działalnością, tj. firmę i formę prawną, adres, NIP; zapłaty za zamówiony towar można dokonać przelewem tradycyjnym, kartą kredytową lub przelewem elektronicznym.pl, lub wybrać opcję "raty";
  2. w trybie "Szybki zakup" - tryb ten umożliwia dokonywanie zakupu towarów bez rejestrowania się w Sklepie Internetowym VOX (bez zakładania Mojego Konta). Zapłaty można dokonać przelewem tradycyjnym, kartą kredytową lub przelewem elektronicznym, lub dokonać zamówienia i wybrać opcję "raty". Klient podaje dane związane z adresem dostawy zawierające następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres, adres e-mail, nr telefonu, a w przypadku zakupu dokonywanego przez Klienta prowadzącego działalność gospodarczą, Klient podaje dane związane z prowadzoną przez niego działalnością, tj. firmę i formę prawną, adres, NIP,
 7. Niezależnie od wybranego przez Klienta trybu dokonywania zakupów, opisanego w ust. 6 powyżej, zamówienia na towary sprzedawane w Sklepie Internetowym VOX składane są przez Klientów poprzez wypełnienie formularza dostępnego w Sklepie Internetowym VOX.
 8. Po wypełnieniu przez Klienta formularza zakupu oraz wybraniu jednego z trybów zakupu opisanych w ust. 6 powyżej i po zaakceptowaniu przez niego podsumowania zamówienia wygenerowanego dla Klienta przez serwer Sklepu Internetowego VOX, Klient dokonuje zakupu poprzez naciśnięcie przycisku "zamawiam i płacę".
 9. Złożenie przez Klienta w Sklepie Internetowym VOX zamówienia w którykolwiek ze sposobów określonych w ust. 6 - 8 powyżej i jego zaakceptowanie poprzez dokonanie zamówienia z obowiązkiem zapłaty, jest równoznaczne z zawarciem przez Klienta umowy sprzedaży ze Sprzedającym.
 10. Faktura VAT, wystawiona tytułem zapłaty za zakupione przez Klienta w Sklepie Internetowym VOX towary, zawierać będzie dane, które Klient poda podczas składania zamówienia i zostanie wysłana drogą elektroniczną, na wskazany przez Klienta adres e-mail.
 11. Akceptując Regulamin Sklepu klient wyraża zgodę na przesyłanie faktur VAT na wskazany w formularzu zamówienia adres e-mail.
 12. Wraz ze złożeniem zamówienia klient zgłasza żądanie wystawienia faktury VAT dokumentującej zakup towarów.
 13. Jeżeli zamówienie złożone przez Klienta nie może być zrealizowane w jakiejkolwiek części, ze względu na niedostępność któregokolwiek z zamówionych przez Klienta produktów, Sklep Internetowy VOX niezwłocznie zawiadomi o tym Klienta i zwróci Klientowi całą sumę pieniężną, jaką otrzymał od Klienta tytułem zapłaty za niedostępny produkt.
 14. Możliwe opcje zapłaty i koszty transportu są dostępne na Stronie VOX w procesie składania zamówienia. Klient ma możliwość zapoznania się i wyboru opcji zapłaty i transportu. Informacje te są każdorazowo wskazane w informacji dotyczącej poszczególnych towarów.
 15. W przypadku, gdy zakup danego towaru:
  1. z kategorii drzwi, podłogi przedstawionego na Stronie VOX jest możliwy do zakupu wraz z usługą montażu i Klient zechce zakupić towar wraz z ww. usługą montażową, to zgłasza na Stronie VOX zlecenie usługi pomiaru przedmontażowego przez wybrany przez Klienta oddział Sprzedającego spośród listy salonów udostępnionej na Stronie Internetowej VOX (zwane dalej: "Zaproszeniem montażowym"). Po złożeniu Zaproszenia montażowego przez Klienta, zostaje do niego wysłany e-mail z potwierdzeniem wpłynięcia zaproszenia do systemu i z prośbą o ostateczne zaakceptowanie wykonania usługi przedmontażowego pomiaru towaru. Usługa pomiaru przedmontażowego jest bezpłatna. W przypadku Zaproszenia montażowego, prezentacja towaru na Stronie Internetowej VOX, który ma być nabyty wraz z montażem, nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Zawarcie umowy sprzedaży ww. towaru wraz z montażem następuje na podstawie umowy i ustaleń poczynionych bezpośrednio pomiędzy Klientem a Sprzedającym z wyłączeniem Sklepu Internetowego VOX;
  2. z kategorii mebli oraz artykułów z kategorii ściany przedstawionego na Stronie VOX jest możliwy do zakupu wraz z usługą montażu i Klient chce zakupić towar wraz z ww. usługą montażową, w momencie wyrażenia chęci zamówienia montażu mebli w koszyku pojawia się cena usługi montażu, która jest płatna po wykonaniu usługi montażu, termin montażu jest ustalany indywidualnie z Klientem po złożeniu zamówienia.
 16. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia zamówionego towaru pod kątem ilościowym (zgodność dostarczonych towarów z dokumentem magazynowym bądź drukiem zamówienia). Stwierdzone braki/niezgodności klient zgłasza mailowo na adres e-mail: informacja@vox.pl nie później niż w ciągu 14 dni licząc od dnia odbioru towaru.
   

 

§3. Reklamacje

 1. Sprzedający ma obowiązek dostarczyć rzecz do Klienta bez wad. Przed wysłaniem do Klienta, zamówiony przez niego towar podlega dokładnemu sprawdzeniu pod względem jakościowym i ilościowym. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za towary z tytułu niezgodności towaru z umową z tytułu rękojmi konsumenckiej na zasadach określonych w ustawie o prawach konsumenta. Ze względu na technologię produkcji oraz różnice w wyświetlaniu kolorów na monitorach komputerów i telefonów, kolory płyt oraz drewna, ceramika a także wzory tkanin w poszczególnych partiach produktów mogą nieznacznie różnić się od siebie, lub od produktów wyświetlanych na zdjęciach. Części poszczególnych towarów lub te same towary kupowane w różnym czasie mogą wykazywać różnice w kolorystyce. Jest to proces naturalny, wynikający z zużywania się materiału, działania promieni słonecznych i procesu utleniania.

 2. Prosimy zawsze sprawdzić przy listonoszu/kurierze, czy paczka nie ma widocznych zewnętrznych uszkodzeń. Jeżeli paczka nosi ślady zniszczeń, prosimy zgłosić przewoźnikowi zastrzeżenia wraz z opisem uszkodzeń.
 3. Klient ma prawo złożyć reklamację w każdy prawnie dopuszczalny sposób, w tym m.in.:
  1. za pośrednictwem zgłoszenia telefonicznego pod nr telefonu wskazany w pkt. 4 poniżej,
  2. ustnie do protokołu,
  3. pisemnie (list, faks, poczta elektroniczna na adres wskazany w pkt. 4 poniżej).
 4. W przypadku reklamacji składanej w oparciu o rękojmię konsumencką, Klient jest uprawniony do:
  1. żądania naprawy lub wymiany towaru. 
   1. Sprzedający może dokonać wymiany, gdy Klient żąda naprawy, lub Sprzedający może dokonać naprawy, gdy Klient żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedającego. Jeżeli niemożliwość lub nadmierność kosztów dotyczą zarówno naprawy, jak i wymiany, Sprzedający może odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
  2. złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy, gdy:
   1. Sprzedający odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową, jeżeli zarówno wymiana jak i naprawa tego towaru są niemożliwe albo wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedającego;
   2. Sprzedający nie dokonał naprawy lub wymiany towaru niezgodnego z umową zgodnie z art. 43d ust. 4-5 Ustawy,
   3. Sprzedający nie zdemontował towaru niezgodnego z Umową w celu jego naprawy lub wymiany lub też nie zamontował go ponownie po dokonaniu wymiany lub naprawy (ani nie zlecił wykonania ww. czynności na swój koszt) – dotyczy tylko przypadku, gdy niezgodność towaru z umową została ujawniona po zamontowaniu tego towaru;
   4. towar jest nadal niezgodny z umową, pomimo że Sprzedający próbował doprowadzić ten towar do zgodności z umową;
   5. niezgodność towaru z umową jest na tyle istotna, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie Ceny albo odstąpienie od umowy;
   6. z oświadczenia Sprzedającego lub okoliczności wyraźnie wynika, że Sprzedający nie doprowadzi towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 5. Klient nie może odstąpić od Umowy, jeżeli niezgodność towaru z umową jest nieistotna
 6. Reklamacje dotyczące mebli i artykułów dekoracyjnych zgłaszane w formie pisemnej należy przesłać na adres: Meble VOX Spółka Akcyjna, Dział Reklamacji Mebli, ul. Wieleńska 2a, 64-700 Czarnków , nr tel. + 48 67 25 39 441 fax. +48 67 25 39 471, adres e-mail: reklamacje@vox.pl


  Reklamacje dotyczące drzwi, podłóg i ścian przesłać na adres: Składy VOX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k, Sklep internetowy Drzwi i podłogi VOX, ul. Bukowska 148, 62-812 Poznań, adres e-mail: reklamacje@vox.pl, nr tel. +48 61 815 12 35. Informacja o uznaniu za zasadną lub o odrzuceniu reklamacji zostanie przesłana Klientowi na adres korespondencyjny (może to być adres e-mail) podany w formularzu reklamacyjnym lub inny wskazany przez Klienta.

   

 7. Wszelkie wątpliwości związane z reklamacjami można wyjaśniać pod numerem telefonu 67 25 39 441 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8-15 lub pod adresem mailowym reklamacje@vox.pl.
 8. Meble VOX Spółka Akcyjna z siedzibą w Czerwonaku (62-004), przy ul. Gdyńskiej 143, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001059492, NIP: 7820021192, REGON: 631035843, informuje, że istnieją możliwości pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, np. przy pomocy miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów lub skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji w drodze mediacji lub za pomocą sądów polubownych, przy udziale m.in. Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowych. Możliwe jest również rozstrzyganie sporu pomiędzy konsumentem i przedsiębiorcą poprzez skorzystanie z serwisu internetowego (platformy ODR) pod adresem: www.ec.europa.eu/consumers/odr/. Skorzystanie z ww. sposobów rozwiązywania sporów jest dobrowolne.
 9. Sprzedający wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi (niezgodności towaru z umową) w stosunku do przedsiębiorców, z wyjątkiem osób fizycznych zawierających umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tych osób charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
   

 

§4. Prawo Konsumenta i Przedsiębiorcy do odstąpienia od umowy zawartej na odległość

tj. zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego VOX

 1. Prawo odstąpienia od umowy, uregulowane w niniejszym §4 Regulaminu, dotyczy i przysługuje wyłącznie Klientom będącym Konsumentami lub Przedsiębiorcami w rozumieniu niniejszego Regulaminu.
 2. Prawo odstąpienia od umowy.
  1. Zgodnie ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku mają Państwo prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość, tj. za pośrednictwem Sklepu VOX, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy, a w przypadku rzeczy dostarczanych osobno, partiami lub w częściach: w terminie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy, partii lub części.
  2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, tj. Meble VOX Spółka Akcyjna z siedzibą w Czerwonaku (62-004), przy ul. Gdyńskiej 143 e-mail informacja@vox.pl lub odpowiednio Składy VOX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, z siedzibą w Czerwonaku (62-004), przy ul. Gdyńskiej 143, e-mail informacja@vox.pl, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
  3. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi również Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 3. Skutki odstąpienia od umowy.
  1. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, tj. za pośrednictwem Sklepu Internetowego VOX, zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzili się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

   W przypadku zwrotu mebli i artykułów dekoracyjnych i ścian proszę odesłać lub przekazać nam rzecz pod adres Meble VOX Spółka Akcyjna, Dział Obsługi Klienta, ul. Wieleńska 2a, 64-700 Czarnków.

   W przypadku zwrotu artykułów z zakresu drzwi, podłóg proszę odesłać lub przekazać nam rzecz pod adres punktów z których zostały do Państwa wysyłane zgodnie z listem przewozowym, który otrzymaliście Państwo wraz z dostawą. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do adresu, na jaki należy odesłać zakupione artykuły zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu: 605 034 345 lub mailowo na adres: sklep@vox.pl

   Zwrot rzeczy powinien być dokonany niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 300 PLN. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi i Przedsiębiorcy w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub Przedsiębiorcy lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  8. w której Konsument lub Przedsiębiorca wyraźnie żądał, aby sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument lub Przedsiębiorca żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
    

 

§5. Warunki korzystania z aplikacji VOXBOX

 1. W celu skorzystania z aplikacji VOXBOX nie wymagana jest rejestracja.

 2. W ramach aplikacji  VOXBOX, Użytkownik może w szczególności korzystać z narzędzia VOXBOX, tj. wykonywać, modyfikować, zapisywać Projekty i przekazywać je innemu Użytkownikowi do edycji. 3. Przez zapisanie Projektu w aplikacji VOXBOX, Użytkownik:
  1. oświadcza, że:
   1. jest twórcą Projektu;
   2. ww. Projekt nie narusza praw osób trzecich oraz że Projekt został wykonany z poszanowaniem praw autorskich innych osób;
   3. Użytkownikowi przysługuje pełnia praw autorskich związanych z Projektem;
   4. korzystanie z zapisanego przez Użytkownika Projektu przez VOX oraz przez osoby wskazane przez VOX, a także przez Użytkowników Strony VOX, w zakresie, o którym mowa w niniejszym §5 ust. 3, nie będzie naruszać praw osób trzecich;
  2. z chwilą zapisania Projektu na Stronie VOX, udziela VOX oraz osobom wskazanym przez VOX, nieodpłatnej, niewyłącznej licencji, nieograniczonej czasowo ani terytorialnie (w tym w szczególności na terytorium wszystkich krajów Unii Europejskiej), na korzystanie z Projektu na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w lit. e) poniżej oraz zezwala VOX na udzielanie sublicencji na korzystanie z Projektu innym podmiotom, w tym innym Użytkownikom Strony VOX, w zakresie uzyskanej licencji na polach eksploatacji wskazanych w lit. e) poniżej;
  3. wyraża zgodę na dokonywanie przez VOX, Użytkowników oraz przez osoby wskazane przez VOX zmian, uzupełnień, modyfikacji i innych zmian w Projekcie i jego częściach;
  4. udziela zgody innym Użytkownikom oraz VOX i osobom wskazanym przez VOX na bezpłatne rozporządzanie i wykorzystanie opracowań Projektu,
  5. udziela VOX oraz osobom wskazanym przez VOX zgody na bezpłatne korzystanie z Projektu na następujących polach eksploatacji:
   1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania (kopiowania) Projektu dowolną techniką, w tym w formie drukowanej, elektronicznej, lub na nośnikach CD, DVD i BlueRay oraz innych nośnikach pamięci, a także wytwarzania i zwielokrotniania produktów wykonanych na jego podstawie;
   2. w zakresie obrotu produktami wykonanymi na podstawie Projektu - wprowadzanie do obrotu, a także użyczenie lub najem oryginału lub kopii Projektu, jak również produktów wykonanych na jego podstawie (zarówno wszystkich ich elementów, jak i każdego z osobna);
   3. w zakresie publicznego udostępniania oryginału lub kopii Projektu, w tym rozpowszechniania zapisanego Projektu online, w szczególności przez publikację Projektu i udostępnianie go innym Użytkownikom do wglądu, do pobrania oraz do tworzenia jego opracowań przez Użytkowników, jak również produktów wykonanych na jego podstawie (zarówno wszystkich jego elementów, jak i każdego z osobna) - także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń (m.in. telefonów komórkowych, komputerów stacjonarnych lub przenośnych, a także z wykorzystaniem wszelkich dostępnych technologii, za pomocą telekomunikacyjnych sieci przesyłu danych);
   4. w zakresie wykonywania renderów Projektu w sposób dowolnie wybrany przez VOX lub przez podmiot przez niego upoważniony;
   5. w zakresie oddawania Projektu osobom trzecim do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania, w szczególności w najem, dzierżawę lub przez udzielanie licencji na korzystanie z Projektu lub jego kopii;
   6. w zakresie prezentacji Projektu oraz produktów wykonanych na jego podstawie w środkach masowego przekazu,
   7. w zakresie wykorzystania Projektu, a także produktów wykonanych na jego podstawie, we wszelkich materiałach promocyjno-reklamowych, jak również swobodne korzystanie z Projektu oraz produktów wykonanych na jego podstawie w celu marketingu, prowadzenia reklamy i promocji dowolnych produktów pod dowolną marką wskazaną przez VOX;
   8. w zakresie wprowadzania do pamięci komputera i przechowywania w niej egzemplarzy Projektu oraz produktów wykonanych na jego podstawie, utrwalanie na nośniku optycznym bądź magnetycznym oraz zwielokrotnienie poprzez nagranie na nośniku magnetycznym bądź optycznym w postaci elektronicznej;
   9. w zakresie wprowadzania w całości do sieci komputerowej Internet/Intranet w sposób umożliwiający transmisję odbiorczą przez zainteresowanego Użytkownika łącznie z utrwalaniem w pamięci RAM w oryginalnej (polskiej) wersji językowej i w tłumaczeniu na języki obce wraz z prawem do dokonywania opracowań, przemontowań i zmian układu.
 3. Licencja i zgody, o których mowa w §5 ust. 3 powyżej, zostaje udzielona nieodpłatnie, na czas nieokreślony. Skasowanie, zablokowanie lub usunięcie konta Użytkownika nie powoduje wygaśnięcia udzielonej uprzednio ww. licencji. Aby wypowiedzieć ww. licencję, Użytkownik powinien skierować do VOX oświadczenie o jej wypowiedzeniu przesłane na adres siedziby: Meble VOX Spółka Akcyjna, Czerwonak (62-004), przy ul. Gdyńskiej 143 lub na adres e-mail: informacja@vox.pl
 4. Projekty będą publikowane przez Moderatora.
 5. Zgodnie z art. 23 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. ze zm., Użytkownicy nie będący osobami wskazanymi przez VOX, o których mowa w §5 ust. 3 powyżej, mogą nieodpłatnie korzystać z już rozpowszechnionego Projektu wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego.
   

 

§6. Ochrona danych osobowych

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) właściciel Sklepu Internetowego Vox informuje, że dane osobowe Klientów będących osobami fizycznymi zarejestrowanymi w Sklepie Internetowym oraz Użytkowników są przechowywane w zbiorze danych, którego administratorem danych jest Administratorem danych osobowych jest spółka Meble VOX Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Gdyńskiej 143, 62-004 Czerwonak, NIP 7820021192.

 2. Zgodnie z ww. przepisami właściciel Sklepu Internetowego Vox informuje, że dane osobowe Klientów będących osobami fizycznymi niezarejestrowanymi w Sklepie Internetowym są przechowywane w zbiorze danych, którego administratorem danych jest Sprzedający.
 3. Dane osobowe będą zbierane i przetwarzane wyłącznie na potrzeby realizacji zamówień składanych przez Klienta w Sklepie, obsługi reklamacji, przyjmowania zwrotów towarów/odstąpienia od umowy, a za zgodą Klienta/Użytkownika również w celu korzystania z części społecznościowej, prowadzenia akcji promocyjnych i reklamowych, z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych określonych w przepisach o ochronie danych osobowych oraz działalności marketingowej.
 4. Każdy Klient/Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Ww. uprawnienia lub żądania należy zgłosić w siedzibie Meble VOX.
 5. Meble VOX Spółka Akcyjna może powierzyć przetwarzanie danych osobowych innym podmiotom w celu i zakresie wymaganym dla prawidłowej realizacji Usługi, na potrzeby, której zostały zebrane.
 6. Podawane przez Użytkownika informacje w części społecznościowej takie jak nazwa Użytkownika, jego Projekty, jego opinie na temat produktów, jego komentarze dotyczące projektów (z wyłączeniem jego adresu e-mail) są informacjami jawnymi, które mogą być podane do wiadomości publicznej w ramach części społecznościowej Strony VOX. W szczególności mogą one być dostępne dla osób korzystających z sieci Internet, czego Użytkownik ma świadomość i na co Użytkownik musi wyrazić zgodę przy rejestracji do części społecznościowej Strony VOX, jeśli zamierza z tej części Strony VOX korzystać.
 7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych oraz przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych zarówno VOX jak i Sprzedający powołali i zgłosili do rejestracji w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych) osobę pełniącą obowiązki Inspektora Ochrony Danych.
 8. Korespondencję do naszego IOD we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem Sklepu internetowego VOX lub Strony VOX można kierować pod adres e-mail: iod@vox.pl. Skontaktować się można również z nami tradycyjnie, pisząc na adres naszej siedziby, mailowo: iod@vox.pl
 9. Państwa zgoda może zostać przez Państwa wycofana w dowolnym momencie (możecie to Państwo zrobić tu: https://www.vox.pl/customer . Link służący cofnięciu zgody znajdziecie Państwo także w każdym mailu od nas).
 10. Prosimy pamiętać, że cofnięcie zgody odnosi skutek od momentu tego zdarzenia. Dopóki nie dowiemy się, że nie chcecie Państwo otrzymywać naszych wiadomości, nasze działania są zgodne z prawem.
 11. Państwa dane będziemy przetwarzać tak długo, jak Państwo się na to zgadzacie. W przypadku wycofania zgody, dane zostaną przez nas usunięte niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia. To maksymalny czas, który jest nam potrzebny operacyjnie na usunięcie Państwa danych z naszych zasobów.
 12. W celu wysyłki maili korzystamy z usług podmiotu przetwarzającego - naszego zaufanego partnera spółki Benhauer sp. z o.o. Grzegórzecka 21, 31-532 Kraków.
 13. Nie przekazujemy Państwa danych innym odbiorcom, ani w EOG ani w państwie trzecim. Jedyny wyjątek stanowią spółki z grupy kapitałowej VOX.
 14. Informujemy również, że przysługuje też Państwu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego jakim jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (dawniej Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych).
   

 

§7. Publikacja zdjęć wnętrz Klientów

 1. Moderator umożliwia publikację w serwisie internetowym vox.pl w zakładce Wasze wnętrza oraz w mediach społecznościowych zdjęć aranżacji wnętrz Użytkowników, których obowiązkowym elementem są produkty grupy kapitałowej VOX.

 2. Użytkownik publikując w mediach społecznościowych zdjęcie oznaczone #wnetrzavox oraz @wnetrzavox decyduje się na jego udostępnienie Moderatorowi.
 3. Moderator wśród zdjęć oznaczonych zgodnie z zapisami w pkt. 2 powyżej, opublikowanych w mediach społecznościowych wybiera te interesujące dla Grupy VOX i kontaktuje się z wybranym Użytkownikiem za pośrednictwem mediów społecznościowych.
 4. Użytkownik może wyrazić zgodę na opublikowanie jego zdjęcia poprzez zamieszczenie pod zdjęciem komentarza #zgoda.
 5. Użytkownik przez publikację komentarza #zgoda oświadcza, że udziela zgody w zakresie publicznej prezentacji oryginału zdjęcia w środkach masowego przekazu.
 6. Zdjęcia Użytkowników będą wykorzystywane wyłącznie w celu zamieszczenia ich na stronie internetowej vox.pl oraz w mediach społecznościowych Meble VOX Spółka Akcyjna (w szczególności na Facebooku i Instagramie).
 7. Meble VOX Spółka Akcyjna nie ponosi odpowiedzialności za treści komentarzy przesyłanych pomiędzy Użytkownikami zamieszczonymi pod opublikowanym zdjęciem.
   

 

§8. Postanowienia końcowe

 1. Zabrania się Użytkownikom/Klientom korzystania ze Strony VOX w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującym prawem i niniejszym Regulaminem, tzn. w szczególności zabronione jest:

  1. umieszczanie w jakiejkolwiek formie (tj. np. w formie komentarzy, opinii, zdjęć) treści:
  2. o charakterze erotycznym lub pornograficznym,
  3. epatujących choćby częściową nagością lub sugestywnych, odnoszących się w sposób dorozumiany do ww. treści;
  4. naruszających zarówno polskie, jak i międzynarodowe normy prawne oraz moralne;
  5. obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną itp.);
  6. naruszających prawa lub dobra osobiste, w szczególności godność innych osób;
  7. rozsyłanie spamu/niezamówionej informacji handlowej,
  8. uprawianie, przy wykorzystaniu Strony VOX, działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej, handlowej, zarobkowej, za wyjątkiem indywidualnych uzgodnień z VOX, w ramach których postanowiono inaczej;
  9. wielokrotne wysłanie do innych Użytkowników tej samej wiadomości lub wielu różnych wiadomości w bardzo krótkich odstępach czasu (flooding);
  10. posiadanie przez tego samego Użytkownika więcej niż jednego konta, a także posiadanie kont fikcyjnych;
  11. udostępnianie osobom trzecim danych umożliwiających dostęp do konta Użytkownika,
  12. podejmowanie działań w celu nawiązania kontaktu z małoletnim poniżej lat 15 w kontekstach seksualnych,
  13. używanie słów powszechnie uznawanych za obraźliwe lub wulgarne; treści zawierające ww. słownictwo będą niezwłocznie usuwane;
  14. działanie mogące utrudniać lub destabilizować funkcjonowanie Strony VOX lub mogące narazić VOX lub podmioty z nim powiązane, na nieuzasadnioną utratę renomy lub dobrego imienia.
 2. W przypadku powzięcia przez VOX informacji o jakichkolwiek naruszeniach Regulaminu, w tym naruszeniach wymienionych w §7 ust. 1 powyżej, konta Użytkownika/Klienta dokonującego ww. naruszeń mogą zostać przez Moderatora natychmiast zawieszone lub usunięte.
 3. VOX nie ponosi odpowiedzialności:
  1. za treść wiadomości przesyłanych między Klientami/Użytkownikami,
  2. za niezgodne z Regulaminem działania Użytkownika/Klienta oraz szkody spowodowane niezgodnym z Regulaminem korzystaniem przez Użytkownika/Klienta ze Strony VOX,
  3. za szkody powstałe na skutek korzystania przez Użytkownika/Klienta ze sprzętu komputerowego i oprogramowania niespełniających wymagań określonych w §1 ust.5 powyżej, w szczególności za przejęcia loginu Użytkownika/Klienta i hasła do jego konta przez osoby trzecie, będące wynikiem braku skutecznej ochrony antywirusowej urządzeń Użytkownika/Klienta; jednocześnie VOX oświadcza, że dokłada i zobowiązuje się dołożyć starań niezbędnych do właściwego i bezpiecznego korzystania ze Strony VOX.
 4. Prawem właściwym dla usług świadczonych Klientowi/Użytkownikowi za pośrednictwem Sklepu Internetowego VOX, w tym dla umowy sprzedaży towarów jest prawo polskie, w szczególności przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. ze zm. oraz ustawy Kodeks cywilny, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej.
 5. Sądem właściwym miejscowo do rozstrzygania sporów wynikłych z udziałem Użytkownika/Klienta (za wyjątkiem Klientów będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami) lub innymi podmiotami, na rzecz których Sprzedający lub VOX świadczy usługi w ramach Sklepu (za wyjątkiem Konsumentów lub Przedsiębiorców)), jest sąd powszechny, w którego okręgu Sprzedający ma swoją siedzibę. W przypadku sporów z Konsumentami lub Przedsiębiorcami, sądem właściwym dla rozpatrywania sporów jest sąd właściwy według zasad ogólnych.
 6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 29 marca 2023 roku, a w przypadku jego późniejszych aktualizacji - od dnia jego ogłoszenia, tj. publikacji na Stronie VOX, z zastrzeżeniem, że zmiana nie będzie dotyczyć Konsumentów lub Przedsiębiorców, którzy nabyli prawa na podstawie poprzednio obowiązującego Regulaminu, o ile postanowienia wersji poprzedniej Regulaminu są dla nich korzystniejsze.

 

 

 

Regulamin obowiązujący do 28 marca 2023 r. dostępny jest w tym miejscu: Pobierz regulamin

 

 

Załącznik nr 1. Formularz odstąpienia od umowy zawartej na odległość

(formularz ten należy wypełnić i odesłać pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: Meble VOX Spółka Akcyjna z siedzibą w Czerwonaku (62-004), przy ul. Gdyńskiej 143.

 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

 

.....................................................................................................................................................................

Numer zamówienia (opcjonalnie)

 

.....................................................................................................................................................................

Imię i nazwisko konsumenta(-ów) 

 

.....................................................................................................................................................................

Adres konsumenta(-ów)

 

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

Data i podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

 

(*) Niepotrzebne skreślić

Infolinia sklepu internetowego
67 253 94 94
icon
icon
icon
icon
icon
icon
Copyrights © 2009-2024 VOX. Wszelkie prawa zastrzeżone.
/