ZWROTY I REKLAMACJE

Reklamacje

1. Sprzedający ma obowiązek dostarczyć rzecz do Klienta bez wad. Przed wysłaniem do Klienta, zamówiony przez niego towar podlega dokładnemu sprawdzeniu pod względem jakościowym i ilościowym.

2. Prosimy zawsze sprawdzić przy kurierze, czy paczka nie ma widocznych zewnętrznych uszkodzeń. Jeżeli paczka nosi ślady zniszczeń prosimy zgłosić przewoźnikowi zastrzeżenia wraz z opisem uszkodzeń.

3. Klient ma prawo złożyć reklamacje w każdy prawnie dopuszczalny sposób, w tym m.in.:

a) za pośrednictwem zgłoszenia telefonicznego pod nr telefonu wskazany w pkt. 4 poniżej,

b) ustnie do protokołu,

c) pisemnie (list, poczta elektroniczna na adres wskazany w pkt. 4 poniżej).

Rekomendujemy zgłaszanie reklamacji przez formularz.

4. Reklamacje dotyczące mebli, artykułów dekoracyjnych i ścian zgłaszane w formie pisemnej należy przesłać na adres: Meble VOX Spółka Akcyjna, Dział Reklamacji Mebli, ul. Wieleńska 2a, 64-700 Czarnków , tel +48 67 25 39 471 lub +48 67 25 39 441, adres e-mail: reklamacje@vox.pl

Reklamacje dotyczące drzwi i podłóg przesłać na adres: Składy VOX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k, Sklep internetowy Drzwi i podłogi VOX, ul. Bukowska 148, 60-812 Poznań, adres e-mail: sklep@vox.pl

5. Informacja o uznaniu za zasadną lub odrzuceniu reklamacji zostanie przesłana Klientowi na adres korespondencyjny wskazany przez Klienta w zgłoszeniu reklamacyjnym.

6. Wszelkie wątpliwości związane z reklamacjami można wyjaśniać pod numerem telefonu 67 25 39 441 lub 67 25 39 472 od poniedziałku do piątku w godz. 8-15 lub pod adresem mailowym reklamacje@vox.pl.

7. Meble VOX S.A. z siedzibą w Czerwonaku informuje, że istnieją możliwości pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, np. przy pomocy miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów lub skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji w drodze mediacji lub za pomocą sądów polubownych, przy udziale m.in. Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowych. Możliwe jest również rozstrzyganie sporu pomiędzy konsumentem i przedsiębiorcą poprzez skorzystanie z serwisu internetowego (platformy ODR) pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Skorzystanie z ww. sposobów rozwiązywania sporów jest dobrowolne.

Zwroty

1. Prawo odstąpienia od umowy, uregulowane w niniejszym punkcie IV Regulaminu, dotyczy i przysługuje wyłącznie Klientom będącym Konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.

2. Prawo odstąpienia od umowy.

Zgodnie ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.) mają Państwo prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość, tj. za pośrednictwem Sklepu Internetowego Vox.pl, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, tj. Meble VOX spółka akcyjna z siedzibą w Czerwonaku (62-004), przy ul. Gdyńskiej 143 o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: informacja@vox.pl).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi również Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

3. Skutki odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, tj. za pośrednictwem Sklepu Internetowego VOX, zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzili się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

W przypadku zwrotu mebli i artykułów dekoracyjnych i ścian proszę odesłać lub przekazać nam rzecz pod adres Meble VOX Spółka Akcyjna, Dział Obsługi Klienta, ul. Wieleńska 2a, 64-700 Czarnków.

W przypadku zwrotu artykułów z zakresu drzwi, podłóg proszę odesłać lub przekazać nam rzecz pod adres punktów z których zostały do Państwa wysyłane zgodnie z listem przewozowym, który otrzymaliście Państwo wraz z dostawą. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do adresu, na jaki należy odesłać zakupione artykuły zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu: 605 034 345 lub mailowo na adres: sklep@vox.pl

Zwrot rzeczy powinien być dokonany niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 300 PLN. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

k) zawartej w drodze aukcji publicznej;

l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Reklamacje towarów z wyprzedaży

1. W dziale "Promocje" Sklep prowadzi sprzedaż towarów oznaczonych jako "outlet". Wskazane towary są towarami drugiego gatunku lub towarami nie w pełni wartościowymi, tzn. mogą posiadać drobne wady lub uszkodzenia. Klient przed zakupem takiego towaru zostanie poinformowany co do zakresu istniejącej wady towaru.

2. Reklamacja towarów opisanych w pkt. 1 powyżej, nie może dotyczyć wad i uszkodzeń, o których Klient został poinformowany przed zakupem.

Infolinia sklepu internetowego
67 253 94 94
icon
icon
icon
icon
icon
icon
Copyrights © 2009-2024 VOX. Wszelkie prawa zastrzeżone.
/